Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
 
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Onlinetour s.r.o.
 
I.          ÚVOD
 
Onlinetour s.r.o. (dále jen CA) je provozovatelem internetového portálu www.onlinetour.cz. Na těchto stránkách nabízí a zprostředkovává zájezdy renomovaných cestovních kanceláří (dále jen CK), s kterými má uzavřenou smlouvu o zprostředkování prodeje zájezdů. Spolupracujeme s CK, které mají uzavřené pojištění proti úpadku a ve většině fungují na českém trhu mnoho let. Doklad o pojištění cestovní kanceláře, je zasílán zákazníkovi společně s cestovní smlouvou.
 
II.                  NABÍDKA ZÁJEZDÚ A CENY.
 
CA nabízí a prodává zájezdy za stejných podmínek jako pořádající CK, včetně slev. Nabídka zájezdů je aktualizována na základě dat pořádající cestovní kanceláře. CA nezodpovídá za případné změny, které proběhnou po aktualizaci a to jak v cenách, tak v termínech. Závazné jsou pouze informace uvedené na cestovní smlouvě, která je podepsaná kupujícím a prodávajícím.
 
III.               REZERVACE A OBJEDNÁVKA
 
Každý zákazník si může nezávazně objednat vybrané zájezdy. Po přijetí nezávazné objednávky CA ověří u pořádající CK, zda je zájezd volný a nezávazně zájezd rezervuje. Při více zaslaných objednávkách zákazníkem CA ověřuje nezávazné objednávky v pořadí, v jakém jí byly doručeny, pokud zákazník nestanoví priority jinak. Při první volné rezervaci činnost skončí a neprodleně informuje zákazníka o provedení rezervace, délce trvání rezervace a kompletní kalkulaci zájezdu. V případě Last minute se může stát, že informace na serveru nejsou kompletní, CA upřesní zákazníkovi údaje, dle informací z pořádající CK. Objednávky, které jsou neúplné, bez telefonního čísla, případně rozporuplné si CA vyhrazuje právo odmítnout a to i bez odpovědi.
 
Odesláním objednávky zákazník souhlasí se svým zařazením do zákaznického systému CA a souhlasí se všeobecnými obchodními podmínkami CA.
 
IV.              CESTOVNÍ SMLOUVA
 
Pokud klient souhlasí s kalkulací zájezdu a dobou rezervace, zašle do CA jména cestujících osob, data narození, kontaktní adresu, telefon, případně čísla pasů. CA vyplní smlouvu příslušné CK a zašle ji zákazníkovi k podpisu společně se všeobecnými podmínkami pořádající CK a dokladem o pojištění CK. Tyto dokumenty jsou zaslány, dle dohody, e-mailem, faxem nebo poštou. CA informuje zákazníka o termínu, do kdy musí být doručena podepsaná cestovní smlouva, společně s dokladem o platbě, zpět do CA. Termíny pro platbu a doručení podepsané cestovní smlouvy jsou pro klienta závazné a CA není odpovědna za zpožděné platby (ze strany CK může dojít ke stornu rezervace nebo zájezdu).
Svým podpisem cestovní smlouvy zákazník souhlasí s obsahem cestovní smlouvy, se všeobecnými obchodními podmínkami CA a stvrzuje, že obdržel všechny přílohy tvořící součást cestovní smlouvy.
Cestovní smlouva nabývá na účinnosti dnem písemného potvrzení ze strany pořadatele zájezdu .
 
V.                 PLATBA ZÁJEZDU
 
 Závazná je vždy cena uvedená na cestovní smlouvě. Pokud dojde k nesprávnému vyplnění ceny na cestovní smlouvě chybou CA nebo zákazníka (nesprávný výpočet, přepsání), platí cena, která by byla stanovená správným výpočtem a je následně potvrzena ze strany pořádající CK.
Úhrada ceny zájezdu bude provedena složením zálohy (ve výši dle požadavků pořádající CK) a zaplacením doplatku nejpozději 30 dní před zahájením zájezdu. Záloha musí být zaplacena do doby rezervace stanovené pořádající CK.
Zájezdy typu „last minute“ a zájezdy s datem odjezdu kratším než 1 měsíc od objednání, hradí zákazník jednorázově v plné výši.
Platba probíhá, dle dohody se zákazníkem a s ohledem k časovým možnostem rezervace, vložením v hotovosti na účet CA, převodem z účtu zákazníka na účet CA, hotově na pobočce CA, případně po dohodě s CA přímo na účet pořádající CK.
CA není odpovědná za následky způsobené opožděním platby ze strany zákazníka. Jakákoliv platba se bere za uhrazenou ve chvíli, kdy je poukázaná částka připsána na účet CA, případně pořádající CK nebo složena hotově na pobočce CA.  
Ve výjimečných případech se může stát, že pořádající CK nepotvrdí rezervaci zájezdu. V takovém případě cestovní smlouva nenabyla účinnosti a klient má nárok na vrácení všech uhrazených plateb. Zákazník v tomto případě nemá právo na náhradu škody.
 
VI.              CESTOVNÍ DOKLADY
 
Zákazník obdrží doklady a informace, které jsou potřebné pro účast na zájezdech až po úplném uhrazení zájezdu a to cca 7 dnů před odjezdem. Letenky, ubytovací poukazy,doklad o pojištění CK, cestovní pojištění obvykle obdrží na letišti od pracovníka pořádající CK.
Každý zákazník je povinen mít s sebou do zahraničí platný cestovní pas, případně OP pro cesty v Shengenském prostoru. Pro různé destinace je stanovena rozdílná minimální platnost cestovního pasu po návratu ze země. U většiny destinací se jedná minimálně o 6 měsíců. Bližší informace si můžete ověřit na stránkách Ministerstva zahraničí České republiky www.mzv.cz . Za ne/udělení víza cestujícím nenese CA či pořádající CK žádnou odpovědnost.  
 
VII.            STORNOPOPLATKY
 
Do okamžiku zaplacení zálohy nebo podpisu smlouvy bez stornopoplatků.
Po uzavření cestovní smlouvy a zaplacení zálohy nebo celé částky dle storno podmínek pořádající CK.
Odstoupení od cestovní smlouvy musí být provedeno písemně, podepsáno objednavatelem na e-mailovou adresu zajezdy@onlinetour.cz v pracovní době.
 
VIII.         ZÁJEZDY NA VYŽÁDÁNÍ
 
U některých zájezdů je nutné si nejdříve ověřit volnou kapacitu u zahraničního partnera (hotel) pořádající CK. V takovém případě je CA oprávněna požadovat, dle podmínek pořádající CK, až 100% zálohu ještě před rezervací zájezdu. Při úspěšné rezervaci se ihned stává závaznou a vztahují se na ni storno podmínky pořádající CK. V případě neúspěšné rezervace je záloha neprodleně vrácena nebo převedena na jiný zájezd, dle výběru klienta.
 
 
IX.              REKLAMACE
 
Ze zákona CA nezodpovídá za služby poskytnuté pořádající CK a nemůže jejím jménem řešit reklamace. Zákazník musí bezodkladně uplatnit svou reklamaci u pořádající CK nejpozději do 3 měsíců od skončení zájezdu nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil ode dne, kdy měl být zájezd ukončen, podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká.
Lhůta k reklamaci je zachována i tehdy, pokud klient uplatní reklamaci řádně a včas u CA, která ji nejpozději do 3 dnů postoupí příslušné CK.
O způsobu vyřízení reklamace bude zákazník vyrozuměn ze strany pořádající CK v souladu s jejich reklamačním řádem.
 
V případě, že dojde mezi pořadatelem zájezdu a zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o zájezdu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazmík dle Zákona o ochraně spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu (Alternative Dispute Resolution zkratka "ADR" případně Online Dispute Resolution zkratka "ODR") na Českou obchodní inspekci. Kontaktní údaje - ČOI, ústřední inspektorát-oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email : adr@coi.cz,web adr.coi.cz
 

X.                 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJÚ

 
Osobní údaje zákazníků CA jsou chráněny dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Od zákazníků vyžadujeme pouze údaje nutné k vyřízení objednávky.
Zákazník poskytnutím svých údajů a odesláním objednávky uděluje souhlas se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů CA. Poskytnuté údaje slouží pouze pro potřeby CA.